DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Holiness

«Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we… 2 Korintiërs 7:1»
Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, “You shall be holy, for I am holy.”Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.'
Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.
Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began.Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.
Search me, O God, and know my heart! Try me and know my thoughts! And see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting!Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.
Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life.Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.
But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints.Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht - deze dingen horen niet bij heiligen.
I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
You shall be holy to me, for I the Lord am holy and have separated you from the peoples, that you should be mine.Wees heilig omwille van mij, want ik, de HEER, ben heilig en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.
There is none holy like the Lord: for there is none besides you; there is no rock like our God.Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God.
For thus says the One who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is Holy: “I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite.”Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid - heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life.Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.
I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.
You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
So I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations. Then they will know that I am the Lord.Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.
Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name!Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes.Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben - spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben.
It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.
No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.
Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.

But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Previous12Next

Bible verse of the day

For freedom Christ has set us free; stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies