DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Holiness

«Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we… 2 Korintiërs 7:1»
Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, “Be holy, for I am holy.”Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’
Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord.Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.
Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began.Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.
Search me, O God, and know my heart; Try me, and know my anxieties; And see if there is any wicked way in me, And lead me in the way everlasting.Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.
Let this mind be in you which was also in Christ Jesus.Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life.Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.
But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints.Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.
And you shall be holy to Me, for I the Lord am holy, and have separated you from the peoples, that you should be Mine.Wees heilig omwille van mij, want ik, de HEER, ben heilig en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God.
For thus says the High and Lofty One Who inhabits eternity, whose name is Holy: “I dwell in the high and holy place, With him who has a contrite and humble spirit, To revive the spirit of the humble, And to revive the heart of the contrite ones.”Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
But now having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life.Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.
Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.
Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
Thus I will magnify Myself and sanctify Myself, and I will be known in the eyes of many nations. Then they shall know that I am the Lord.Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.
Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name!Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
“And I will sanctify My great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst; and the nations shall know that I am the Lord,” says the Lord God, “when I am hallowed in you before their eyes.”Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben.
It is a snare for a man to devote rashly something as holy, And afterward to reconsider his vows.Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.
No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light.Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.
Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name Yah, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.

A highway shall be there, and a road, And it shall be called the Highway of Holiness. The unclean shall not pass over it, But it shall be for others. Whoever walks the road, although a fool, Shall not go astray.Daar zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Do not be wise in your own eyes;
Fear the Lord and depart from evil.
It will be health to your flesh,
And strength to your bones.

Random Bible Verse

O Lord, You are my God.
I will exalt You,
I will praise Your name,
For You have done wonderful things;
Your
counsels of old are faithfulness and truth.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies