DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.
The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.
Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.
Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.
It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje.
No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo.
Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.
Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe.
Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path.Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti – všem stezkám ke štěstí.
For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.
Nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known.Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.
But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man but to God.”Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“

Bible verse of the day

But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.

Random Bible Verse

Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies