DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bible Verses about Honesty

« 1. Jánov 3:18 »
English Standard VersionKatolícky preklad
Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.
No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path.Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.
Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
Bible verse of the day
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies