DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bible Verses about Honesty

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.
Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.
Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.Beter een weinig met ​gerechtigheid, dan grote inkomsten met ​onrecht.
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.
It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.
No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.
Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path.Dan zult gij ​gerechtigheid​ en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.
Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.
Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.
Bible verse of the day
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies