DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

«Dear children, let us not love with words or speech but with… 1 John 3:18»
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Blessed are the pure in heart, for they will see God.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Better a little with righteousness than much gain with injustice.Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.
No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Then you will understand what is right and just and fair—every good path.Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.
Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known.Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.
Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“

Bible verse of the day

So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies