DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bible Verses about Honesty

« 1 John 3:18 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Blessed are the pure in heart, for they will see God.Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.
Better a little with righteousness than much gain with injustice.Beter een weinig met ​gerechtigheid, dan grote inkomsten met ​onrecht.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.
Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.
No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.
Then you will understand what is right and just and fair—every good path.Dan zult gij ​gerechtigheid​ en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.
Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.
Bible verse of the day
1 Thessalonians 3:12
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies