DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

«Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. 1. Jánov 3:18»
My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Blessed are the pure in heart, For they shall see God.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Better is a little with righteousness, Than vast revenues without justice.Lepšie mať málo spravodlivým spôsobom, ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
A good man deals graciously and lends; He will guide his affairs with discretion.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.
No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light.Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
Let your eyes look straight ahead, And your eyelids look right before you.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path. vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo je, čo je to statočnosť a každý dobrý chodník.
For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
For there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known.Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.
But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“

Bible verse of the day

And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies