DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.
To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.
If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Blessed are the pure in heart, For they shall see God.Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.
A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Better is a little with righteousness, Than vast revenues without justice.Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.
Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.
Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.
A good man deals graciously and lends; He will guide his affairs with discretion.Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.
No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light.Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.
Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.
Let your eyes look straight ahead, And your eyelids look right before you.Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.
For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.
For there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known.Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.
But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Bible verse of the day

Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies