DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE… Jeremia 29:11»
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof — die verlossing van my aangesig en my God!
But they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint.Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.DIE geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.En nou bly geloof, hoop, liefde — hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.
Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop.
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou.
Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag!
But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.
But as for me, I will look to the Lord; I will wait for the God of my salvation; my God will hear me.Maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor.
Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom.
“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.
Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag.
I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope.Ek wag op die Here; my siel wag, en ek hoop op sy woord.
Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you.Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees net soos ons op U wag!
And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode.
The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.DIE Gees van die Here Here is op My, omdat die Here My gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.
But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees.
There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope that belongs to your call.Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping.
To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.

Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.Erken dat die wysheid só is vir jou siel; as jy dit vind, dan is daar 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.
Previous12Next

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.

Random Bible Verse

For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies