DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«For I know the thoughts that I think toward you, saith the… Jeremiah 29:11»
For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof — die verlossing van my aangesig en my God!
But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.
Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.DIE geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.En nou bly geloof, hoop, liefde — hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.
And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience; and experience, hope.En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop.
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou.
Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag!
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.
Therefore I will look unto the Lord; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.Maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom.
The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.
Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag.
I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope.Ek wag op die Here; my siel wag, en ek hoop op sy woord.
Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee.Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees net soos ons op U wag!
And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode.
The Spirit of the Lord God is upon me; because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound.DIE Gees van die Here Here is op My, omdat die Here My gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.
But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear.Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees.
To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory.Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling.Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping.

So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.Erken dat die wysheid só is vir jou siel; as jy dit vind, dan is daar 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.
Previous12Next

Bible verse of the day

And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies