DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«For I know the plans I have for you, declares the LORD… Jeremiah 29:11»
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.
Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.Uitgestelde verwachting krenkt het hart, maar een vervuld verlangen is een boom des levens.
I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.
I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope.Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.
And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners.De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.
There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called.Één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping.
To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Yours, Lord, is the greatness and the power
and the glory and the majesty and the splendor,
for everything in heaven and earth is yours.
Yours, Lord, is the kingdom;
you are exalted as head over all.

Random Bible Verse

For, “Whoever would love life
and see good days
must keep their tongue from evil
and their lips from deceitful speech.
They must turn from evil and do good;
they must seek peace and pursue it.”
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies