DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«For I know the plans I have for you, declares the LORD… Jeremiah 29:11»
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.
I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope.Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.
May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.
The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners.De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.
To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.
There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called.Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.

Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Great is the Lord and most worthy of praise;
his greatness no one can fathom.

Random Bible Verse

Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies