DailyVerses.net

29 Bible Verses about Hope

« Jeremiáš 29:11 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God; For I shall yet praise Him, The help of my countenance and my God.Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.
But those who wait on the Lord Shall renew their strength; They shall mount up with wings like eagles, They shall run and not be weary, They shall walk and not faint.Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.
And now abide faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love.A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance; and perseverance, character; and character, hope.A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.
You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful.Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the Lord.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
Hope deferred makes the heart sick, But when the desire comes, it is a tree of life.Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
Therefore I will look to the Lord; I will wait for the God of my salvation; My God will hear me.Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.
I wait for the Lord, my soul waits, And in His word I do hope.Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.
“The Lord is my portion,” says my soul, “Therefore I hope in Him!”Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.
Lead me in Your truth and teach me, For You are the God of my salvation; On You I wait all the day.Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
Let Your mercy, O Lord, be upon us, Just as we hope in You.Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us.A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
The Spirit of the Lord God is upon Me, Because the Lord has anointed Me To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are bound.Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear.Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling.Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.
To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles: which is Christ in you, the hope of glory.Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.

So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies