DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God; For I shall yet praise Him, The help of my countenance and my God.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
But those who wait on the Lord Shall renew their strength; They shall mount up with wings like eagles, They shall run and not be weary, They shall walk and not faint.Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
And now abide faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love.Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance; and perseverance, character; and character, hope.En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.
You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful.Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the Lord.Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Therefore I will look to the Lord; I will wait for the God of my salvation; My God will hear me.Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Hope deferred makes the heart sick, But when the desire comes, it is a tree of life.Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.
“The Lord is my portion,” says my soul, “Therefore I hope in Him!”Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.
Lead me in Your truth and teach me, For You are the God of my salvation; On You I wait all the day.Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.
I wait for the Lord, my soul waits, And in His word I do hope.Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.
Let Your mercy, O Lord, be upon us, Just as we hope in You.Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us.En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.
The Spirit of the Lord God is upon Me, Because the Lord has anointed Me To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are bound.De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.
But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear.Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.
To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles: which is Christ in you, the hope of glory.Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.
There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling.Één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.

So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Not unto us, O Lord, not unto us,
But to Your name give glory,
Because of Your mercy,
Because of Your truth.

Random Bible Verse

And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Not unto us, O Lord, not unto us, But to Your name give glory, Because of Your mercy, Because of Your truth.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies