DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Humility

«So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske. Efezanom 4:2»
With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných.
Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
One's pride will bring him low, but he who is lowly in spirit will obtain honor.Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.
The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu.
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.
If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.
Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor.Pred skazou býva povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.
Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“
God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.
He has told you, O man, what is good; and what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God?Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.
Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.
Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
And said to them, “Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you all is the one who is great.”A povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“
For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
To our God and Father be glory forever and ever. Amen.A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

He must increase, but I must decrease.On musí rásť a mňa musí ubúdať.
Previous12Next

Bible verse of the day

Iron sharpens iron, and one man sharpens another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies