DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

43 Bible Verses about Humility

With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
One's pride will bring him low, but he who is lowly in spirit will obtain honor.Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.
The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.
If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor.Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.
God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.
He has told you, O man, what is good; and what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God?Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
To our God and Father be glory forever and ever. Amen.Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
And said to them, “Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you all is the one who is great.”En Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.

He must increase, but I must decrease.Hij moet wassen, ik moet minder worden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God; and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him.

Random Bible Verse

Bless the Lord, O my soul,
and all that is within me,
bless his holy name!

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God; and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies