DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Humility

«Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Ephesians 4:2»
Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Pride brings a person low, but the lowly in spirit gain honor.Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.
Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu.
Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time.Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.
If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land.A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Before a downfall the heart is haughty, but humility comes before honor.Pred skazou býva povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
Sitting down, Jesus called the Twelve and said, “Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all.”Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“
God chose the lowly things of this world and the despised things—and the things that are not—to nullify the things that are, so that no one may boast before him.Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.
He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.
So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way.Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
Then he said to them, “Whoever welcomes this little child in my name welcomes me; and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For it is the one who is least among you all who is the greatest.”A povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“
You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love.Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
To our God and Father be glory for ever and ever. Amen.A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

He must become greater; I must become less.On musí rásť a mňa musí ubúdať.
Previous12Next

Bible verse of the day

Where can I go from your Spirit?
Where can I flee from your presence?
If I go up to the heavens, you are there;
if I make my bed in the depths, you are there.

Random Bible Verse

He who finds a wife finds what is good
and receives favor from the Lord.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there; if I make my bed in the depths, you are there.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies