DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Humility

«So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske. Efezanom 4:2»
With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
When pride comes, then comes shame; But with the humble is wisdom.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných.
Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Do not let your adornment be merely outward—arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel— rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
A man’s pride will bring him low, But the humble in spirit will retain honor.Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.
By humility and the fear of the Lord Are riches and honor and life.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu.
Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.
If My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.
Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light.Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Before destruction the heart of a man is haughty, And before honor is humility.Pred skazou býva povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.
Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another; love as brothers, be tenderhearted, be courteous.Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
And He sat down, called the twelve, and said to them, “If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all.”Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“
And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence.Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.
He has shown you, O man, what is good; And what does the Lord require of you But to do justly, To love mercy, And to walk humbly with your God?Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.
Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward.Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Good and upright is the Lord; Therefore He teaches sinners in the way. The humble He guides in justice, And the humble He teaches His way.Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.
Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
And said to them, “Whoever receives this little child in My name receives Me; and whoever receives Me receives Him who sent Me. For he who is least among you all will be great.”A povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“
For you, brethren, have been called to liberty; only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen.A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

He must increase, but I must decrease.On musí rásť a mňa musí ubúdať.
Previous12Next

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies