DailyVerses.net
ArgomentiSottoscriviVersetto Casuale

19 Versetti della Bibbia sull'Amicizia

«Proverbi 17:17»
Un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
Ci sono compagni che conducono alla rovina, ma anche amici più affezionati di un fratello.Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
Chi copre la colpa si concilia l'amicizia, ma chi la divulga divide gli amici.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
Se uno aggredisce, in due gli possono resistere e una corda a tre capi non si rompe tanto presto.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Il ferro si aguzza con il ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi».Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Gente infedele! Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Non abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre, non entrare nella casa di tuo fratello nel giorno della tua disgrazia. Meglio un amico vicino che un fratello lontano.Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io.Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
Onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso.Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Ai derelitti Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri; solo i ribelli abbandona in arida terra.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

Versetto della Bibbia del Giorno

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.

Versetto casuale della Bibbia

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.
Verso successivo!   Con immagine

Versetto della Bibbia del Giorno

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati