DailyVerses.net
ArgomentiSottoscriviVersetto Casuale

24 Versetti della Bibbia sulla Bontà

«Efesini 4:32»
Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede.Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Buono è il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell'angoscia.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è legge.Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
«Tutto è lecito!». Ma non tutto è utile! «Tutto è lecito!». Ma non tutto edifica.U zegt: 'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.
Né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli.Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità.Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
Confida nel Signore e fà il bene; abita la terra e vivi con fede.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene.God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?
Stà lontano dal male e fà il bene, cerca la pace e perseguila.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Così il Signore: «Fermatevi nelle strade e guardate, informatevi circa i sentieri del passato, dove sta la strada buona e prendetela, così troverete pace per le anime vostre». Ma essi risposero: «Non la prenderemo!».Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: 'Dat doen wij niet.'
Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza: ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER.
E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene?Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Allora comprenderai l'equità e la giustizia, e la rettitudine con tutte le vie del bene.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi».Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone.Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Alla stessa maniera facciano le donne, con abiti decenti, adornandosi di pudore e riservatezza, non di trecce e ornamenti d'oro, di perle o di vesti sontuose, ma di opere buone, come conviene a donne che fanno professione di pietà.Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.

Versetto della Bibbia del Giorno

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati