DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sul Cuore

«Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita. Proverbi 4:23»
Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Il vostro ornamento non sia quello esteriore - capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti -; cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio.Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’
Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.»Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’
Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.
Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno.Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
L'assennato accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina.Een wijze laat zich gezeggen, een blaaskaak komt ten val.
Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed.
Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.
In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.Ik zal U loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati