DailyVerses.net

46 Versetti della Bibbia sul Denaro

« Ebrei 13:5 »

CEI
X
KAT
La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
Le ricchezze accumulate in fretta diminuiscono, chi le raduna a poco a poco le accresce.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
Al contrario coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione.Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero.Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
La benedizione del Signore arricchisce, non le aggiunge nulla la fatica.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Chi ama il denaro, mai si sazia di denaro e chi ama la ricchezza, non ne trae profitto. Anche questo è vanità.Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.
Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti.Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.
Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni».A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
E chi sono io e chi è il mio popolo, per essere in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Ora tutto proviene da te; noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
E' molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è preferibile all'argento.Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza sull'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché ne possiamo godere.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza; ma fammi avere il cibo necessario.Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi; perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti.Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.
Un buon nome val più di grandi ricchezze e la benevolenza altrui più dell'argento e dell'oro.Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
Appena vi fai volare gli occhi sopra, essa gia non è più: perché mette ali come aquila e vola verso il cielo.Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.
Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Non serve la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte.V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
I beni del ricco sono la sua roccaforte, come un'alta muraglia, a suo parere.Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.

L'attaccamento al denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori.Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Precedente12Seguente

Leggi altro

Commenti
Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è idolatria.
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati