DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Famiglia

Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore; li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.
Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù Cristo, e sarai salvato tu e la tua famiglia».Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“
Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre.Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj.
Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto.Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli vivano insieme!Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!
Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani; le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi.Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích.
Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti.Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell’istruzione del Signore.Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.
Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà.Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.
Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà.Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo.Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.
L’amico ama in ogni tempo; è nato per essere un fratello nella sventura.Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení.
I figli dei figli sono la corona dei vecchi, e i padri sono la gloria dei loro figli.Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové.
Chi ha molti amici può esserne sopraffatto, ma c’è un amico che è più affezionato di un fratello.Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje.
Il Signore, il nostro Dio, sia con noi, come fu con i nostri padri; non ci lasci e non ci abbandoni.Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá.
Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. E chiunque ha questa speranza in lui, si purifica come egli è puro.Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire: o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume o gli dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate; quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore.Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit – ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu.
Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?
Il padre del giusto esulta grandemente; chi ha generato un saggio ne avrà gioia.Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého má důvod k radosti.
Onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso.‚Cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘
Un figlio saggio rallegra suo padre, ma un figlio stolto è un dolore per sua madre.Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství.
Figlio mio, se il tuo cuore è saggio, anche il mio cuore si rallegrerà.Bude-li, synu, tvé srdce moudré, mé srdce zajásá, to mi věř.
Non abbandonare il tuo amico né l’amico di tuo padre, e non andare in casa del tuo fratello nel giorno della tua sventura; una persona a te vicina vale più d’un fratello lontano.Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích – lepší je blízký soused než bratr vzdálený!
Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso.‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘

Versetto della Bibbia del Giorno

La buona volontà, quando c’è, è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che non ha.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati