DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Giustizia

«Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria. Proverbi 21:21»
Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.
Il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere.On odplatí každému podľa jeho skutkov.
Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza.Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il Signore.Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Egli non vacillerà in eterno: Il giusto sarà sempre ricordato.Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.
Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate.Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio.Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
E' apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
L'empio realizza profitti fallaci, ma per chi semina la giustizia il salario è sicuro.Bezbožný človek získava len klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.
E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua opera; farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto.Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
E' un laccio per l'uomo esclamare subito: «Sacro!» e riflettere solo dopo aver fatto il voto.Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.

Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, o irresoluti.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
Precedente12345Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede.

Versetto casuale della Bibbia

E chi sono io e chi è il mio popolo, per essere in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Ora tutto proviene da te; noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato.Verso successivo!Con immagine

Supportare DailyVerses.net

Aiutami a diffondere la Parola di Dio:
Dona

Versetto della Bibbia del Giorno

Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati