DailyVerses.net
<

Marco - CEI & KAT

>
Leggi questo libro biblico online, fai clic qui per leggere.

Marco 1
Marco 2
Marco 3
Marco 4
Marco 5
Marco 6
Marco 7
Marco 8
Marco 9
Marco 10
Marco 11
Marco 12
Marco 13
Marco 14
Marco 15
Marco 16

Versetti della Bibbia

« Marco 11:24 »

CEI
X
KAT
Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato.Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.
Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede».Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“
Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio».Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“
Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
E Gesù gli disse: «Và, la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.
Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura».A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“
E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi.Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto».On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.“
Quindi soggiunse: «Ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo».A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
Commenti
Versetto della Bibbia del Giorno
Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.
Ricevi il versetto Biblico giornaliero:
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati