DailyVerses.net

15 Versetti della Bibbia sulla Mente

« Efesini 5:15-16 »

CEI
X
NBG
Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra.Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente».Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
Perchèmolta sapienza, molto affanno; chi accresce il sapere, aumenta il dolore.Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
L'accorto vede il pericolo e si nasconde, gli inesperti vanno avanti e la pagano.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
Il ferro si aguzza con il ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità.Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato.Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso.Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.
Lo stolto disprezza la correzione paterna; chi tiene conto dell'ammonizione diventa prudente.De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.

Leggi altro

Commenti
I tuoi occhi guardino diritto e le tue pupille mirino diritto davanti a te.
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati