DailyVerses.net
ArgomentiSottoscriviVersetto Casuale

22 Versetti della Bibbia sull'Onestà

«1 Giovanni 3:18»
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
L'integrità degli uomini retti li guida, la perversità dei perfidi li rovina.Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Sfòrzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di approvazione, un lavoratore che non ha di che vergognarsi, uno scrupoloso dispensatore della parola della verità.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia.Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Soprattutto, fratelli miei, non giurate, né per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa; ma il vostro «sì» sia sì, e il vostro «no» no, per non incorrere nella condanna.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.
Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto; la pone invece su un lampadario, perché chi entra veda la luce.Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Allora comprenderai l'equità e la giustizia, e la rettitudine con tutte le vie del bene.Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.
I tuoi occhi guardino diritto e le tue pupille mirino diritto davanti a te.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore che si compiace di quanti agiscono con sincerità.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
Ma Pietro gli disse: «Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e, anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest'azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio».Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“
Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto.Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.

Versetto della Bibbia del Giorno

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.

Versetto casuale della Bibbia

Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio.
Verso successivo!   Con immagine

Versetto della Bibbia del Giorno

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati