DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Pace

«Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il… Numeri 6:24-26»
Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace.Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!
Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.
Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno; eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua.Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“
Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi.Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.
In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia.Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.
Sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Misericordia a voi e pace e carità in abbondanza.Milosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti.
Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.
Stà lontano dal male e fà il bene, cerca la pace e perseguila.Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore.Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.
Cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.A usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.
Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí!
La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!
Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi!Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje!“
Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace.Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.
E' una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, attaccar briga è proprio degli stolti.Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup.
Certo, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.

Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace.Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede.

Versetto casuale della Bibbia

Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù.Verso successivo!Con immagine

Supportare DailyVerses.net

Aiutami a diffondere la Parola di Dio:
Dona

Versetto della Bibbia del Giorno

Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati