DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Pace

«Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il… Numeri 6:24-26»
Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace.Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!
Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno; eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua.Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi.Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia.Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
Sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
Misericordia a voi e pace e carità in abbondanza.Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.
Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.
Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Stà lontano dal male e fà il bene, cerca la pace e perseguila.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
Cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.
Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi!Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“
Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace.A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
E' una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, attaccar briga è proprio degli stolti.Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí, kde sa strhol spor, lež každý blázon sa zamieša do škriepky.
Certo, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace.Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati