DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sul Parlare

«Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne… Proverbi 18:21»
Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.
Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.
Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.
E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.
Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.
Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.
Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.
Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!
Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.
E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.
Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!
Precedente123Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Il dono fa largo all'uomo e lo introduce alla presenza dei grandi.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati