DailyVerses.net

69 Versetti della Bibbia sul Parlare

« Proverbi 18:21 »

CEI
X
KAT
Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!
Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.
E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
Precedente123Seguente

Leggi altro

Commenti
Versetto della Bibbia del Giorno
Ti benedica il Signoree ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di tee ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo voltoe ti conceda pace.
Ricevi il versetto Biblico giornaliero:
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati