DailyVerses.net

69 Versetti della Bibbia sul Parlare

« Proverbi 18:21 »

CEI
X
NBG
Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.
E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.

E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
Precedente123Seguente

Leggi altro

Commenti
Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso».
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati