DailyVerses.net

69 Versetti della Bibbia sul Parlare (2/3)

« Giacomo 3:10 »

CEI
X
NBG
E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
Comportatevi saggiamente con quelli di fuori; approfittate di ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sapienza, per sapere come rispondere a ciascuno.Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
Favo di miele sono le parole gentili, dolcezza per l'anima e refrigerio per il corpo.Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
Così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
Lo stolto non ama la prudenza, ma vuol solo far mostra dei suoi sentimenti.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice.Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.
In ogni fatica c'è un vantaggio, ma la loquacità produce solo miseria.In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre.En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
Con la bocca l'empio rovina il suo prossimo, ma i giusti si salvano con la scienza.Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.
Le labbra del giusto stillano benevolenza, la bocca degli empi perversità.De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza.Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.
Placano l'odio le labbra sincere, chi diffonde la calunnia è uno stolto.Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.
L'affanno deprime il cuore dell'uomo, una parola buona lo allieta.Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.
Soprattutto, fratelli miei, non giurate, né per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa; ma il vostro «sì» sia sì, e il vostro «no» no, per non incorrere nella condanna.Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.
Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie.Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen.
Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio: dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.
E' una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, attaccar briga è proprio degli stolti.Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
Le labbra dello stolto provocano liti e la sua bocca gli provoca percosse.De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.
Tieni lungi da te la bocca perversa e allontana da te le labbra fallaci.Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi.En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare.En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.
Rispose Gesù: «In verità vi dico: Se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che è accaduto a questo fico, ma anche se direte a questo monte: Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà».Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.

E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo.En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de heilige Geest.
Precedente123Seguente

Leggi altro

Commenti
I tuoi occhi guardino diritto e le tue pupille mirino diritto davanti a te.
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati