DailyVerses.net

69 Versetti della Bibbia sul Parlare (3/3)

« Proverbi 10:20 »

CEI
X
NBG
E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo.En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de heilige Geest.
Tu però insegna ciò che è secondo la sana dottrina.Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
Argento pregiato è la lingua del giusto, il cuore degli empi vale ben poco.Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard.
Apri la bocca e giudica con equità e rendi giustizia all'infelice e al povero.Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.
Le benedizioni del Signore sul capo del giusto, la bocca degli empi nasconde il sopruso.Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.
Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno.Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag.
La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, gia la conosci tutta.Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.
Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?
Poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio.Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
In quel giorno direte: «Lodate il Signore, invocate il suo nome; manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime».En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.
Dai comandi delle sue labbra non mi sono allontanato, nel cuore ho riposto i detti della sua bocca.Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu.En God zeide: Er zij licht; en er was licht.
Voi siete gia mondi, per la parola che vi ho annunziato.Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.
Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore che si compiace di quanti agiscono con sincerità.Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.
Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza.En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.
Non conviene all'insensato un linguaggio elevato, ancor meno al principe un linguaggio falso.Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.
Se un tuo fratello pecca, rimproveralo; ma se si pente, perdonagli. E se pecca sette volte al giorno contro di te e sette volte ti dice: Mi pento, tu gli perdonerai.Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven.
Precedente123Seguente

Leggi altro

Commenti
Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra.
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati