DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Pazienza

«Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza. Proverbi 14:29»
Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza.Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto.De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.
Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
Con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore.In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.
Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.
Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.
Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù.En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus.
Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia.Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich.
Al mattino ascolta la mia voce; fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.'s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.
Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui!En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.
Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo.Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato.Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina.Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona.Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura.En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.
L'attesa dei giusti finirà in gioia, ma la speranza degli empi svanirà.De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap, maar de hoop van de goddelozen zal vergaan.

Versetto della Bibbia del Giorno

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati