DailyVerses.net
ArgomentiSottoscriviVersetto Casuale

25 Versetti della Bibbia sulla Pazienza

«1 Corinzi 13:4-5»
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza.Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore.Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.
Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù.Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia.Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op.
Al mattino ascolta la mia voce; fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.
Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui!En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.En juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura.Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato.Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona.Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina.Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
L'attesa dei giusti finirà in gioia, ma la speranza degli empi svanirà.Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.

Versetto della Bibbia del Giorno

E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare.

Versetto casuale della Bibbia

Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non gia in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità.
Verso successivo!   Con immagine

Versetto della Bibbia del Giorno

E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati