DailyVerses.netArgomentiSottoscriviVersetto Casuale

30 Versetti della Bibbia sul Seguire

«Deuteronomio 5:33»
Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta, perché viviate e siate felici e rimaniate a lungo nel paese di cui avrete il possesso.Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.
Il Signore stesso cammina davanti a te; egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà; non temere e non ti perdere d'animo!Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola e su di me non prevalga il male.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“
Il Signore diriga i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo.Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
Seguirete il Signore vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, obbedirete alla sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua».Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi.Napodobňujte Boha ako milované deti.
Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà.Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
A questo infatti siete stati chiamati, poichè anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme.Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino.Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.
Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo.Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre.A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi».Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa.Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.
Non deviare né a destra né a sinistra, tieni lontano il piede dal male.Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire: se gli dei che i vostri padri servirono oltre il fiume oppure gli dei degli Amorrei, nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore.Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
Sono pronto e non voglio tardare a custodire i tuoi decreti.Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini».I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati