DailyVerses.netArgomentiSottoscriviVersetto Casuale

30 Versetti della Bibbia sul Seguire

«Deuteronomio 5:33»
Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta, perché viviate e siate felici e rimaniate a lungo nel paese di cui avrete il possesso.Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.
Il Signore stesso cammina davanti a te; egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà; non temere e non ti perdere d'animo!De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola e su di me non prevalga il male.Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Il Signore diriga i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo.Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
Seguirete il Signore vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, obbedirete alla sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua».Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi.Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.
Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà.Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
A questo infatti siete stati chiamati, poichè anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme.Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem.
Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino.Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.
Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo.Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre.Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi».Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa.Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
Non deviare né a destra né a sinistra, tieni lontano il piede dal male.Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire: se gli dei che i vostri padri servirono oltre il fiume oppure gli dei degli Amorrei, nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore.Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Sono pronto e non voglio tardare a custodire i tuoi decreti.Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini».Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito.

Versetto casuale della Bibbia

Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta, perché viviate e siate felici e rimaniate a lungo nel paese di cui avrete il possesso.

Versetto della Bibbia del Giorno

La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati