DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Speranza

«Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo -… Geremia 29:11»
Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore - progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza.Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.
Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio.Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!
Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi.Kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.
Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo.Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.
La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono.Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.
E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza.A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději.
Tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso.Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.
Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!
Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
Ma io volgo lo sguardo al Signore, spero nel Dio della mia salvezza, il mio Dio m'esaudirà.Já ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha – on mě zachrání, můj Bůh mě vyslyší!
Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore, un desiderio soddisfatto è albero di vita.Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života.
Mia parte è il Signore - io esclamo - per questo in lui voglio sperare.Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději.
Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, in te ho sempre sperato.Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola.Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.
Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje!
La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva.Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději.
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri.Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným.
Ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto.Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.
Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione.Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni.
Ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria.Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!

Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.Právě tak zachutná tvé duši moudrost – najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje tě nezklame!
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà, perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Signore, tuo è il regno; tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.

Versetto casuale della Bibbia

Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.Verso successivo!Con immagine

Supportare DailyVerses.net

Aiutami a diffondere la Parola di Dio:
Dona

Versetto della Bibbia del Giorno

Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà, perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Signore, tuo è il regno; tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati