DailyVerses.net

Jeremiah - KJV & KAT

Read this Bible book online, click here to read.

Jeremiah 1
Jeremiah 2
Jeremiah 3
Jeremiah 4
Jeremiah 5
Jeremiah 6
Jeremiah 7
Jeremiah 8
Jeremiah 9
Jeremiah 10
Jeremiah 11
Jeremiah 12
Jeremiah 13
Jeremiah 14
Jeremiah 15
Jeremiah 16
Jeremiah 17
Jeremiah 18
Jeremiah 19
Jeremiah 20
Jeremiah 21
Jeremiah 22
Jeremiah 23
Jeremiah 24
Jeremiah 25
Jeremiah 26
Jeremiah 27
Jeremiah 28
Jeremiah 29
Jeremiah 30
Jeremiah 31
Jeremiah 32
Jeremiah 33
Jeremiah 34
Jeremiah 35
Jeremiah 36
Jeremiah 37
Jeremiah 38
Jeremiah 39
Jeremiah 40
Jeremiah 41
Jeremiah 42
Jeremiah 43
Jeremiah 44
Jeremiah 45
Jeremiah 46
Jeremiah 47
Jeremiah 48
Jeremiah 49
Jeremiah 50
Jeremiah 51
Jeremiah 52

Bible Verses

« Jeremiah 17:7-8 »
King James Version
Katolícky preklad

NIV KJV ESV NKJV
X
Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.
For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not.Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Behold, I am the Lord, the God of all flesh: is there any thing too hard for me?Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?
Ah Lord God! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee.Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.
The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.
Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.“ Ale povedali: „Nepôjdeme!“

Read more

Bible verse of the day
Romans 12:21
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies