DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Jesus

«And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but… Mark 10:27»
And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“
Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.
And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one.A já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.
But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.
For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
And he said, The things which are impossible with men are possible with God.Odpověděl: „Nemožné u lidí je u Boha možné.“
But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.
But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear.‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.
And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.Milost Pána Ježíše se všemi.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.
For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.

For as we have many members in one body, and all members have not the same office: So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
Previous12...8Next

Bible verse of the day

Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

Random Bible Verse

Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies