DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Jesus

«Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but… Mark 10:27»
Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.”Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“
Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu.
Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.
I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.
But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
For where two or three gather in my name, there am I with them.Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.
Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“
But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.
My command is this: Love each other as I have loved you.Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.
Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.Veru, veru, hovorím vám: »Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.«
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.

For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš.
Previous12...7Next

Bible verse of the day

For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.

Random Bible Verse

Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies