DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Jesus

«Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but… Mark 10:27»
Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.”Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’
Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.
But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.
For where two or three gather in my name, there am I with them.Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.
This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’
But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
My command is this: Love each other as I have loved you.Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Previous12...7Next

Bible verse of the day

For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.

Random Bible Verse

But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies