DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

John 15 - NIV & KAT

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« John 15:3 »
New Internation VersionKatolícky preklad
You are already clean because of the word I have spoken to you.Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love.Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.
I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
My command is this: Love each other as I have loved you.Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you.Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
If the world hates you, keep in mind that it hated me first.Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me.Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
Bible verse of the day
Proverbs 30:8
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies