DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Joy

«Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo… 1. Solúnčanom 5:16-18»
Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul.A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.
This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord; I will take joy in the God of my salvation.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
I will greatly rejoice in the Lord; my soul shall exult in my God, for he has clothed me with the garments of salvation; he has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with her jewels.S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
To make an apt answer is a joy to a man, and a word in season, how good it is!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
So that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
For the Lord takes pleasure in his people; he adorns the humble with salvation.Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
But godliness with contentment is great gain.A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
I will be glad and exult in you; I will sing praise to your name, O Most High.V tebe sa budem tešiť a radovať, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Previous12Next

Bible verse of the day

As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

God is our refuge and strength,
a very present help in trouble.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies