DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

45 Bible Verses about Joy - ESV & KAT


Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
The Lord your God is in your midst,
a mighty one who will save;
he will rejoice over you with gladness;
he will quiet you by his love;
he will exult over you with loud singing.
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.
Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
KAT | God
When the cares of my heart are many,
your consolations cheer my soul.
A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.
This is the day that the Lord has made;
let us rejoice and be glad in it.
Toto je deň, ktorý učinil Pán,
plesajme a radujme sa z neho.
Though the fig tree should not blossom,
nor fruit be on the vines,
the produce of the olive fail
and the fields yield no food,
the flock be cut off from the fold
and there be no herd in the stalls,
yet I will rejoice in the Lord;
I will take joy in the God of my salvation.
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka.
Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
You make known to me the path of life;
in your presence there is fullness of joy;
at your right hand are pleasures forevermore.
Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.
Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
I will greatly rejoice in the Lord;
my soul shall exult in my God,
for he has clothed me with the garments of salvation;
he has covered me with the robe of righteousness,
as a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress,
and as a bride adorns herself with her jewels.
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi,
duša mi zaplesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
plášťom spravodlivosti ma zahalil
ako ženícha, čo chystá veniec,
ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
To make an apt answer is a joy to a man,
and a word in season, how good it is!
Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas
- oj, akéže je dobré!
You are a hiding place for me;
you preserve me from trouble;
you surround me with shouts of deliverance. Selah
Ty si moje útočište,
ochrániš ma pred súžením;
zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
So that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Your testimonies are my heritage forever,
for they are the joy of my heart.
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,
lebo je slasťou môjmu srdcu.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
But godliness with contentment is great gain.A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
For the Lord takes pleasure in his people;
he adorns the humble with salvation.
Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
In the way of your testimonies I delight
as much as in all riches.
Keď idem cestou tvojich zákonov,
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
The father of the righteous will greatly rejoice;
he who fathers a wise son will be glad in him.
Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.
Bible verse of the day
ephesians 6:12
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...