DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Joy

«Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is… 1 Thessalonians 5:16-18»
Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.
The Lord has done it this very day; let us rejoice today and be glad.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
I delight greatly in the Lord; my soul rejoices in my God. For he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of his righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels.S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
So that I may come to you with joy, by God’s will, and in your company be refreshed.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Your statutes are my heritage forever; they are the joy of my heart.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
For the Lord takes delight in his people; he crowns the humble with victory.Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
But godliness with contentment is great gain.A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Previous12Next

Bible verse of the day

Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.

Random Bible Verse

Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies