DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Joy

«Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo… 1. Solúnčanom 5:16-18»
Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
In the multitude of my anxieties within me, Your comforts delight my soul.A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.
This is the day the Lord has made; We will rejoice and be glad in it.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
You will show me the path of life; In Your presence is fullness of joy; At Your right hand are pleasures forevermore.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
Whom having not seen you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith—the salvation of your souls.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
I will greatly rejoice in the Lord, My soul shall be joyful in my God; For He has clothed me with the garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness, As a bridegroom decks himself with ornaments, And as a bride adorns herself with her jewels.S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ’s sake. For when I am weak, then I am strong.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
That I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Your testimonies I have taken as a heritage forever, For they are the rejoicing of my heart.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and that your joy may be full.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
For the Lord takes pleasure in His people; He will beautify the humble with salvation.Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
Now godliness with contentment is great gain.A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
I have rejoiced in the way of Your testimonies, As much as in all riches.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Previous12Next

Bible verse of the day

For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.

Random Bible Verse

He heals the brokenhearted
And binds up their wounds.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies