DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bible Verses about the Kingdom

« 1 Corinthians 6:9-10 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God.Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.
Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’
Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom.Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
From that time on Jesus began to preach, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.”Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'
Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone.Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name.En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
NBV | God
Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het ​koninkrijk van God​ heeft jullie bereikt.”
“The time has come,” he said. “The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news!”‘De tijd is aangebroken, het ​koninkrijk van God​ is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!”Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!'
Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit.”Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.’
Who is he, this King of glory? The Lord Almighty— he is the King of glory.Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. sela
For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king; it is he who will save us.Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden.
I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.Ik zal je de sleutels van het ​koninkrijk van de hemel​ geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.
Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for a thousand years.Gelukkig en ​heilig​ zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen ​priester​ van God en van de ​messias​ zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.
Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.Aan de ​koning​ der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. ​Amen.
Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.Span u daarom des te meer in om uw roeping en ​uitverkiezing​ waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze ​Heer​ en redder ​Jezus​ ​Christus.
Bible verse of the day
1 Samuel 2:2
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies