DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Kingdom

«Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani… 1. Korinťanom 6:9-10»
Don’t you realize that those who do wrong will not inherit the Kingdom of God? Don’t fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or are abusive, or cheat people—none of these will inherit the Kingdom of God.Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
Seek the Kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need.Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Everything in the heavens and on earth is yours, O Lord, and this is your kingdom. We adore you as the one who is over all things.Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!
So don’t be afraid, little flock. For it gives your Father great happiness to give you the Kingdom.Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
From then on Jesus began to preach, “Repent of your sins and turn to God, for the Kingdom of Heaven is near.”Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
But Jesus said, “Let the children come to me. Don’t stop them! For the Kingdom of Heaven belongs to those who are like these children.”Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
Jesus replied, “I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the Kingdom of God.”Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God’s holy people. You are members of God’s family. Together, we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets. And the cornerstone is Christ Jesus himself.Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.
And the Lord will be king over all the earth. On that day there will be one Lord—his name alone will be worshiped.Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.
“The time promised by God has come at last!” he announced. “The Kingdom of God is near! Repent of your sins and believe the Good News!”Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.
Heal the sick, and tell them, ‘The Kingdom of God is near you now.’Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«
And I will give you the keys of the Kingdom of Heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven.Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.
How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news, the good news of peace and salvation, the news that the God of Israel reigns!Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“
So, dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things, and you will never fall away. Then God will give you a grand entrance into the eternal Kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
God blesses those who are persecuted for doing right, for the Kingdom of Heaven is theirs.Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
For the Lord is our judge, our lawgiver, and our king. He will care for us and save us.Lebo Pán je naším sudcom, Pán naším zákonodarcom. Pán je naším kráľom, on nás spasí.
Jesus replied, “I assure you, no one can enter the Kingdom of God without being born of water and the Spirit.”Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Who is the King of glory? The Lord of Heaven’s Armies— he is the King of glory.Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
Blessed and holy are those who share in the first resurrection. For them the second death holds no power, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him a thousand years.Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.
So if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the Kingdom of Heaven. But anyone who obeys God’s laws and teaches them will be called great in the Kingdom of Heaven.Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
All honor and glory to God forever and ever! He is the eternal King, the unseen one who never dies; he alone is God. Amen.Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.
For he has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the Kingdom of his dear Son, who purchased our freedom and forgave our sins.On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
Pray like this: Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your Kingdom come soon. May your will be done on earth, as it is in heaven.Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.
Not everyone who calls out to me, ‘Lord! Lord!’ will enter the Kingdom of Heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter.Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Bible verse of the day

Don’t love money; be satisfied with what you have. For God has said,
“I will never fail you.
I will never abandon you.”

Random Bible Verse

Wives, submit to your husbands, as is fitting for those who belong to the Lord. Husbands, love your wives and never treat them harshly.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Don’t love money; be satisfied with what you have. For God has said, “I will never fail you. I will never abandon you.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies